Categorie
De la:
Pana la:

Pagini

Buget 2016

In aceasta pagina regasiti documentele aferente bugetului local pentru anul 2016.

29 January 2018
Buget 2017

In aceasta pagina regasiti documentele aferente bugetului local pentru anul 2017

29 January 2018
Buget 2018

In aceasta pagina regasiti documentele aferente bugetului local pentru anul 2018.

29 January 2018
Sedinta extraordinara 08.01.2018

P R O C E S   V E R B A L
al sedintei extraordinare a C.L. Caseiu pe luna ianuarie 2018

Încheiat azi 08.01.2018. 
Consiliul local se intruneste in sedinta in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, conform Dispozitiei primarului nr. 2/04.01.2018.
La sedinta sunt prezenti : 11 din 13 consilieri locali, dl. primar Boldor Silviu, secretarul comunei. Absentează motivati d-nii consilieri Baias Marinel si Bujor Marin Viorel. 
In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, sedinta este legal constituita.
Şedinţa publică este condusă de domnul consilier Grosan Cristian.
In continuare se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei.

ORDINE DE ZI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CĂŞEIU A DEFICITULUI SECŢIUNII DE DEZVOLTARE

In conformitate cu prevederile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, ordinea de zi se aproba cu 11 voturi “pentru”.

Se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi.

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CĂŞEIU A DEFICITULUI SECŢIUNII DE DEZVOLTARE
Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.
Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.
Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 11 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot “împotrivă”, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 1.


Nu mai sunt alte intrebari, propuneri sau interpelari. Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei extraordinare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                        Secretar, 

14 February 2018
Sedinta ordinara 31.01.2018

P R O C E S   V E R B A L
al sedintei ordinare a C.L. Caseiu pe luna ianuarie 2018

Încheiat azi 31.01.2018. 
Consiliul local se intruneste in sedinta in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, conform Dispozitiei primarului nr. 56/19.01.2018.
La sedinta sunt prezenti : 13 din 13 consilieri locali, dl. primar Boldor Silviu, secretarul comunei, 3 din 3 delegaţi săteşti.  
In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, sedinta este legal constituita.
Şedinţa publică este condusă de domnul consilier Grosan Cristian.
In continuare se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei.

ORDINE DE ZI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CĂŞEIU LA 31.12.2017
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2018, CONFORM LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI COMUNEI CĂŞEIU DE A REALIZA ŞI ÎNTOCMI RAPORTUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI COMUNEI, PENTRU ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2017
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND AVIZAREA LUCRĂRII „MODERNIZARE LEA J.T. ŞI BRANŞAMENTE, LOCALITATEA CHIUIEŞTI, JUDEŢUL CLUJ”
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA P.U.D. – DEMOLARE CORP C1 SI CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA S+P+E SI FOSA SEPTICA, SITUAT IN LOCALITATEA RUGASESTI NR. 166, BENEFICIAR: GARBOAN AUGUSTIN – ADRIAN
6. DIVERSE

Fata de convocator, ordinea de zi a fost suplimentata cu 1 punct: 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA P.U.D. – DEMOLARE CORP C1 SI CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA S+P+E SI FOSA SEPTICA, SITUAT IN LOCALITATEA RUGASESTI NR. 166, BENEFICIAR: GARBOAN AUGUSTIN – ADRIAN, care nu mai poate fi amanat pana la sedinta urmatoare. 
In conformitate cu prevederile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, ordinea de zi se aproba cu 13 voturi “pentru”.
Inainte de a se trece la ordinea de zi, se supun spre aprobare procesele verbale ale : sedintei ordinare din luna decembrie 2017, sedintei extraordinare din  luna decembrie 2017 şi sedintei extraordinare din luna ianuarie 2018. Se aproba cu 13 voturi “pentru”.
……………………………

Se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi.

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CĂŞEIU LA 31.12.2017
Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.
Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.
Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot “împotrivă”, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 2.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2018, CONFORM LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT
Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.
Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.
Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot “împotrivă”, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 3.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI COMUNEI CĂŞEIU DE A REALIZA ŞI ÎNTOCMI RAPORTUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI COMUNEI, PENTRU ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2017
Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.
Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.
Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot “împotrivă”, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 4.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND AVIZAREA LUCRĂRII „MODERNIZARE LEA J.T. ŞI BRANŞAMENTE, LOCALITATEA CHIUIEŞTI, JUDEŢUL CLUJ”
Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.
Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.
Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot “împotrivă”, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 5.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA P.U.D. – DEMOLARE CORP C1 SI CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA S+P+E SI FOSA SEPTICA, SITUAT IN LOCALITATEA RUGASESTI NR. 166, BENEFICIAR: GARBOAN AUGUSTIN – ADRIAN
Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.
Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.
Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot “împotrivă”, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 6.

6. DIVERSE
……………………………


Nu mai sunt alte intrebari, propuneri sau interpelari. Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                Secretar, 

14 February 2018
Sedinta ordinara 06.02.2018

P R O C E S   V E R B A L
al sedintei ordinare a C.L. Caseiu pe luna februarie 2018

Încheiat azi 06.02.2018. 
Consiliul local se intruneste in sedinta in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, conform Dispozitiei primarului nr. 83/01.02.2018.
La sedinta sunt prezenti : 13 din 13 consilieri locali, dl. primar Boldor Silviu, secretarul comunei, 3 din 3 delegaţi săteşti.  
In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, sedinta este legal constituita.
Şedinţa publică este condusă de domnul consilier Grosan Cristian.
In continuare se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei.

ORDINE DE ZI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CĂŞEIU PE ANUL 2018
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII ACORDULUI DE REABILITARE ŞI UTILIZARE DRUMURI CU S.C. BET STAF S.R.L. 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
4. DIVERSE

In conformitate cu prevederile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, ordinea de zi se aproba cu 13 voturi “pentru”.
Inainte de a se trece la ordinea de zi, se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei ordinare din luna ianuarie 2018. Se aproba cu 13 voturi “pentru”.

Se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi.

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CĂŞEIU PE ANUL 2018
Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.
…………………………………
Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.
Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 11 voturi “pentru”, 2 abţineri : d-nii Grosan Cristian si Jorj Ioan şi niciun vot “împotrivă”, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 7.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII ACORDULUI DE REABILITARE ŞI UTILIZARE DRUMURI CU S.C. BET STAF S.R.L.
Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.
Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.
Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 11 voturi “pentru”, 1 abţinere – dl. Vaida Cornel şi 1 vot “împotrivă” – dl. Baias Marinel, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 8.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.
Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.
Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot “împotrivă”, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 9.

4. DIVERSE
…………………………………
  
Nu mai sunt alte intrebari, propuneri sau interpelari. Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                Secretar, 

14 February 2018