Sedinta ordinara 31.07.2018

02 August 2018

P R O C E S   V E R B A L

al sedintei ordinare a C.L. Caseiu pe luna iulie 2018

 

 

Încheiat azi 31.07.2018.

Consiliul local se intruneste in sedinta in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, conform Dispozitiei primarului nr. 226/24.07.2018.

La sedinta sunt prezenti : 12 din 13 consilieri locali, absenteaza motivat dl. Urean Petru, dl. primar Boldor Silviu, secretarul comunei, 3 din 3 delegaţi săteşti.  

In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, sedinta este legal constituita.

Şedinţa publică este condusă de domnul viceprimar, Pura Adrian-Voicu.

In continuare se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei.

 

ORDINE DE ZI

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE PRIMĂRIEI COMUNEI CĂŞEIU

2. DIVERSE

 

In conformitate cu prevederile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, ordinea de zi se aproba cu 12 voturi “pentru”.

Inainte de a se trece la ordinea de zi, se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei ordinare din luna iunie 2018. Se aproba cu 12 voturi “pentru”.

Se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi.

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE PRIMĂRIEI COMUNEI CĂŞEIU

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Dl. consilier Baias Marinel propune completarea cu un post de muncitor necalificat in loc de calificat, motivand ca lucrarile pe care le va presta acesta sunt mai mult de intretinere si nu necesita o anumita calificare. Propune completare cu un post de muncitor necalificat I.

Proiectul de hotarare supus votului, inclusiv amendamentul propus, este aprobat cu 12 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 28.


2. DIVERSE

……………………………………….

 

Nu mai sunt alte intrebari, propuneri sau interpelari. Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                    Secretar,

 

Fișiere atașate