Sedinta ordinara 29.11.2018

04 December 2018

P R O C E S   V E R B A L

al sedintei ordinare a C.L. Caseiu pe luna noiembrie 2018

 

 

Încheiat azi 29.11.2018.

Consiliul local se intruneste in sedinta in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, conform Dispozitiei primarului nr. 348/23.11.2018.

La sedinta sunt prezenti : 13 din 13 consilieri locali, dl. primar Boldor Silviu, secretarul comunei, 3 din 3 delegaţi săteşti.

In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, sedinta este legal constituita.

Şedinţa publică este condusă de domnul consilier Prundus Calin.

In continuare se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei.

 

ORDINE DE ZI

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITĂŢII PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI CĂŞEIU

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE PRIMĂRIEI COMUNEI CĂŞEIU

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CĂŞEIU

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII REŢELEI DE CANALIZARE A LOCALITĂŢII CĂŞEIU CĂTRE S.C. COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A. CLUJ

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRȂRII C.L. CĂŞEIU NR. 8/2017 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO–ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE DRUMURI ŞI STRĂZI ȊN LOCALITATEA CĂŞEIU, COMUNA CĂŞEIU, JUDEŢUL CLUJ”

7. DIVERSE

 

In conformitate cu prevederile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, ordinea de zi se aproba cu 13 voturi “pentru”.

Inainte de a se trece la ordinea de zi, se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei ordinare din luna octombrie 2018. Se aproba cu 13 voturi “pentru”.


Se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi.

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 43.


2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITĂŢII PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI CĂŞEIU

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot “împotrivă”, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 44.

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE PRIMĂRIEI COMUNEI CĂŞEIU

Se da citire proiectului de hotarare, referatului, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 45.


4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CĂŞEIU

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi 1 vot împotrivă” – dl. Pura Adrian-Voicu, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 46.


5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII REŢELEI DE CANALIZARE A LOCALITĂŢII CĂŞEIU CĂTRE S.C. COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A. CLUJ

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 47.

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRȂRII C.L. CĂŞEIU NR. 8/2017 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO–ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE DRUMURI ŞI STRĂZI ȊN LOCALITATEA CĂŞEIU, COMUNA CĂŞEIU, JUDEŢUL CLUJ”

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 48.

 

7. DIVERSE

……………………………………….

 

Nu mai sunt alte intrebari, propuneri sau interpelari. Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                    Secretar,