Sedinta ordinara 29.03.2018

02 April 2018

P R O C E S   V E R B A L

al sedintei ordinare a C.L. Caseiu pe luna martie 2018


Încheiat azi 29.03.2018.

Consiliul local se intruneste in sedinta in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, conform Dispozitiei primarului nr. 127/23.03.2018.

La sedinta sunt prezenti : 13 din 13 consilieri locali, dl. primar Boldor Silviu, secretarul comunei, 3 din 3 delegaţi săteşti.  

In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, sedinta este legal constituita.

Şedinţa publică este condusă de domnul consilier Jorj Ioan.


In continuare se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei.


ORDINE DE ZI

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HOTĂRÂRII C.L. CĂŞEIU NR. 12/2017

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCŢII ŞI NUMĂRULUI DE PERSONAL PE ANUL 2018

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND AVIZAREA LUCRĂRII „D.T.A.C. CONSTRUIRE STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE, ÎN SATUL CĂŞEIU, COMUNA CĂŞEIU, JUDEŢUL CLUJ”

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND AVIZAREA LUCRĂRII „D.T.A.C., D.T.O.E. CONSTRUIRE STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE, ÎN SATUL RUGĂȘEȘTI, COMUNA CĂŞEIU, JUDEŢUL CLUJ”

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNFIINȚAREA CLUBULUI SPORTIV SOMEŞUL CĂŞEIU

6. DIVERSE

 


In conformitate cu prevederile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, ordinea de zi se aproba cu 13 voturi “pentru”.

Inainte de a se trece la ordinea de zi, se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei ordinare din luna februarie 2018. Se aproba cu 13 voturi “pentru”.

.......................................

Se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi.


1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HOTĂRÂRII C.L. CĂŞEIU NR. 12/2017

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 10.


2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCŢII ŞI NUMĂRULUI DE PERSONAL PE ANUL 2018

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 11.


3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND AVIZAREA LUCRĂRII „D.T.A.C. CONSTRUIRE STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE, ÎN SATUL CĂŞEIU, COMUNA CĂŞEIU, JUDEŢUL CLUJ”

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 12.


4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND AVIZAREA LUCRĂRII „D.T.A.C., D.T.O.E. CONSTRUIRE STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAŢII ELECTRONICE, ÎN SATUL RUGĂȘEȘTI, COMUNA CĂŞEIU, JUDEŢUL CLUJ”

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 13.


5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNFIINȚAREA CLUBULUI SPORTIV SOMEŞUL CĂŞEIU

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Dl. consilier Baias Marinel propune ca nr. membrilor în Consiliul de administratie al CS Somesul Caseiu sa fie mai mare, eventual 5-7 membri, iar la articolul 35 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare al clubului sportiv sa se precizeze in completarea articolului ca bunurile transmise în folosinţă gratuită clubului revin automat în patrimoniul comunei.

Dl. viceprimar propune completarea nr. de membri cu 2 consilieri locali : Baias Marinel si Cremene Marinela.

Proiectul de hotarare supus votului, inclusiv amendamentele propuse, este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 14.


6. DIVERSE


.............................


Nu mai sunt alte intrebari, propuneri sau interpelari. Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare.


PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    Secretar,