Sedinta ordinara 28.06.2018

02 July 2018

P R O C E S   V E R B A L

al sedintei ordinare a C.L. Caseiu pe luna iunie 2018

 

 

Încheiat azi 28.06.2018.

Consiliul local se intruneste in sedinta in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, conform Dispozitiei primarului nr. 201/22.06.2018.

La sedinta sunt prezenti : 13 din 13 consilieri locali, dl. primar Boldor Silviu, secretarul comunei, 3 din 3 delegaţi săteşti.  

In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, sedinta este legal constituita.

Şedinţa publică este condusă de domnul viceprimar, Pura Adrian-Voicu.

Fata de proiectul ordinii de zi comunicat initial, in conformitate cu prevederile art. 43 alin.(1) din Legea nr.215/2001,  cu acordul initiatorului proiectului - domnul primar Silviu Boldor, se propune scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor 6 si 7 comunicate prin dispozitie, respectiv: «6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. CĂŞEIU NR. 14/2018 PRIVIND ÎNFIINȚAREA CLUBULUI SPORTIV SOMEŞUL CĂŞEIU» şi « 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENŢĂ D-LUI CIREBEA VIOREL », ultimul punct datorita decesului, cu o zi inainte, a d-lui Cirebea Viorel, angajat al primariei Caseiu.

In continuare se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei.

 

ORDINE DE ZI

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII UNEI SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE P.U.D. PENTRU CONSTRUIRE CASA FAMILIALĂ DS+P+M  ŞI ÎMPREJMUIRE, GENERAT DE IMOBILUL TEREN IDENTIFICAT PRIN EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ NR. 51077 CĂŞEIU, BENEFICIAR: HARAGUŞ NICOLAE DANIEL

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNOR SCUTIRI LA PLATA IMPOZITELOR D-LUI UNGUR AURELIAN LUCIAN, COPLEAN NR. 106A

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNOR SCUTIRI LA PLATA IMPOZITELOR D-LUI  SFECHIŞ ILIE RADU, GÎRBĂU DEJULUI NR. 8

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE ŞI CASĂRII UNOR OBIECTE DE INVENTAR ŞI MIJLOACE FIXE

7. DIVERSE

 

In conformitate cu prevederile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, ordinea de zi se aproba cu 13 voturi “pentru”.

Inainte de a se trece la ordinea de zi, se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei ordinare din luna mai 2018. Se aproba cu 13 voturi “pentru”.

Se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi.

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII UNEI SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 22.

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 23.

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE P.U.D. PENTRU CONSTRUIRE CASA FAMILIALĂ DS+P+M  ŞI ÎMPREJMUIRE, GENERAT DE IMOBILUL TEREN IDENTIFICAT PRIN EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ NR. 51077 CĂŞEIU, BENEFICIAR: HARAGUŞ NICOLAE DANIEL

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 24.

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNOR SCUTIRI LA PLATA IMPOZITELOR D-LUI UNGUR AURELIAN LUCIAN, COPLEAN NR. 106A

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 25.

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNOR SCUTIRI LA PLATA IMPOZITELOR D-LUI  SFECHIŞ ILIE RADU, GÎRBĂU DEJULUI NR. 8

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 26.

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE ŞI CASĂRII UNOR OBIECTE DE INVENTAR ŞI MIJLOACE FIXE

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 27.

 

Dl. consilier Grosan Cristian cere permisiunea si se retrage din cadrul sedintei.

 

7. DIVERSE

……………………………………….

 

Nu mai sunt alte intrebari, propuneri sau interpelari. Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                    Secretar,