Sedinta ordinara 26.04.2018

07 May 2018

P R O C E S   V E R B A L

al sedintei ordinare a C.L. Caseiu pe luna aprilie 2018

 

Încheiat azi 26.04.2018.

Consiliul local se intruneste in sedinta in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, conform Dispozitiei primarului nr. 152/20.04.2018.

La sedinta sunt prezenti : 13 din 13 consilieri locali, secretarul comunei, 3 din 3 delegaţi săteşti.  Este absent dl. primar Silviu Boldor.

In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, sedinta este legal constituita.

Şedinţa publică este condusă de domnul consilier Jorj Ioan.

Fata de proiectul ordinii de zi comunicat initial, in conformitate cu prevederile art. 43 alin.(1) din Legea nr.215/2001,  cu acordul initiatorului proiectului - domnul primar Silviu Boldor, se propune scoaterea de pe ordinea de zi a pct. 2 comunicat prin dispozitie, respectiv: « PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRILOR C.L. CĂŞEIU NR. 27/2007 ŞI NR. 40/2013».

 

In continuare se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei.

 

ORDINE DE ZI

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII C.L. CĂŞEIU NR. 38/2016

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2019

3. DIVERSE

 

In conformitate cu prevederile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, ordinea de zi se aproba cu 13 voturi “pentru”.

Inainte de a se trece la ordinea de zi, se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei ordinare din luna martie 2018. Se aproba cu 13 voturi “pentru”.

Se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi.

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII C.L. CĂŞEIU NR. 38/2016

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 15.

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2019

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 16.

 

3. DIVERSE 

...........................................................................


Nu mai sunt alte intrebari, propuneri sau interpelari. Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare.

  

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                    Secretar,