Sedinta ordinara 25.10.2018

29 October 2018

P R O C E S   V E R B A L

al sedintei ordinare a C.L. Caseiu pe luna octombrie 2018

 

 

Încheiat azi 25.10.2018.

Consiliul local se intruneste in sedinta in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, conform Dispozitiei primarului nr. 277/14.09.2018.

La sedinta sunt prezenti : 13 din 13 consilieri locali, dl. primar Boldor Silviu, secretarul comunei, 3 din 3 delegaţi săteşti.

In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, sedinta este legal constituita.

Şedinţa publică este condusă de domnul consilier Prundus Calin.

In continuare se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei.

 

ORDINE DE ZI

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CĂŞEIU

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE PRIMĂRIEI COMUNEI CĂŞEIU

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND AVIZAREA LUCRĂRII „EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE APE UZATE ÎN SATUL COPLEAN, COMUNA CĂŞEIU, JUDEŢUL CLUJ”

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDUL PENTRU DESCHIDERE ACCES ŞI AMPLASARE RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE PENTRU LUCRAREA „PUZ ŞI RLU ÎNFIINŢARE AGROPENSIUNE, SAT COPLEAN FN, COMUNA CĂŞEIU, JUD. CLUJ”, BENEFICIAR BUJOR A. OCTAVIAN PFA

6. DIVERSE

 

In conformitate cu prevederile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, ordinea de zi se aproba cu 13 voturi “pentru”.

Inainte de a se trece la ordinea de zi, se supun spre aprobare procesele verbale ale sedintei ordinare si de indata din luna septembrie 2018. Se aproba cu 13 voturi “pentru”.


Se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi.

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 38.


2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CĂŞEIU

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot “împotrivă”, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 39.

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE PRIMĂRIEI COMUNEI CĂŞEIU

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 40.


4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND AVIZAREA LUCRĂRII „EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE APE UZATE ÎN SATUL COPLEAN, COMUNA CĂŞEIU, JUDEŢUL CLUJ”

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi 1 vot împotrivă” – dl. Pura Adrian-Voicu, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 41.


5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDUL PENTRU DESCHIDERE ACCES ŞI AMPLASARE RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE PENTRU LUCRAREA „PUZ ŞI RLU ÎNFIINŢARE AGROPENSIUNE, SAT COPLEAN FN, COMUNA CĂŞEIU, JUD. CLUJ”, BENEFICIAR BUJOR A. OCTAVIAN PFA

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 42.


6. DIVERSE

……………………………………….

 

Nu mai sunt alte intrebari, propuneri sau interpelari. Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                    Secretar,