Sedinta ordinara 20.12.2018

28 December 2018

P R O C E S   V E R B A L

al sedintei ordinare a C.L. Caseiu pe luna decembrie 2018

 

Încheiat azi 20.12.2018.

Consiliul local se intruneste in sedinta in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, conform Dispozitiei primarului nr. 374/14.12.2018.

La sedinta sunt prezenti : 13 din 13 consilieri locali, dl. primar Boldor Silviu, secretarul comunei, 3 din 3 delegaţi săteşti.

In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, sedinta este legal constituita.

Şedinţa publică este condusă de domnul consilier Urean Petru.

In continuare se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei.

 

ORDINE DE ZI

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND AVIZAREA LUCRĂRII "MODIFICARE TRASEU CONDUCTĂ GAZ PRESIUNE REDUSĂ", BENEFICIAR MAN GAVRIL, URIŞOR 117B, 117C

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CĂŞEIU

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE DIN COMUNA CAȘEIU

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

6. DIVERSE

 

Fata de convocator, ordinea de zi a fost suplimentata cu 2 puncte: 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE DIN COMUNA CAȘEIU si 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZAREN, care nu mai pot fi amanate pana la sedinta urmatoare.

 

In conformitate cu prevederile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, ordinea de zi se aproba cu 13 voturi “pentru”.

Inainte de a se trece la ordinea de zi, se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei ordinare din luna noiembrie 2018. Se aproba cu 13 voturi “pentru”.

…………………………………………………………

Se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi.

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 50.

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND AVIZAREA LUCRĂRII "MODIFICARE TRASEU CONDUCTĂ GAZ PRESIUNE REDUSĂ", BENEFICIAR MAN GAVRIL, URIŞOR 117B, 117C

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot “împotrivă”, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 51.

 

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CĂŞEIU

Se da citire proiectului de hotarare, referatului, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 52.

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE DIN COMUNA CAȘEIU

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 53.

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 54.

 

6. DIVERSE

……………………………………….

 

Nu mai sunt alte intrebari, propuneri sau interpelari. Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                    Secretar,