Sedinta ordinara 20.09.2018

24 September 2018

P R O C E S   V E R B A L

al sedintei ordinare a C.L. Caseiu pe luna septembrie 2018

 

 

Încheiat azi 20.09.2018.

Consiliul local se intruneste in sedinta in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, conform Dispozitiei primarului nr. 277/14.09.2018.

La sedinta sunt prezenti : 12 din 13 consilieri locali, dl. primar Boldor Silviu, secretarul comunei, 3 din 3 delegaţi săteşti. Invitat dl. Chereches Radu, primul supleant pe lista PSD. Absenteaza d-na Cremene Marinela, care a demisionat din functia de consilier local.

In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, sedinta este legal constituita.

Şedinţa publică este condusă de domnul consilier Prundus Calin.

In continuare se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei.

 

ORDINE DE ZI

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOAMNEI CREMENE MARINELA-NICOLETA

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI/DOAMNEI ______________________________

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA DOMNULUI/DOAMNEI ______________________ CONSILIER LOCAL ÎN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂŞEIU

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A STRATEGIEI DE TARIFARE (PLANUL ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR LA APA ȘI CANALIZARE IN PERIOADA 2017-2023) SI A COFINANTARII PROIECTULUI ”PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN JUDEȚELE CLUJ ȘI SALAJ,  IN PERIOADA 2014-2020”

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA COTEI DE CARBURANTI PENTRU MICROBUZUL SCOLAR

6. DIVERSE

 

In conformitate cu prevederile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, ordinea de zi se aproba cu 12 voturi “pentru”.

Inainte de a se trece la ordinea de zi, se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei ordinare din luna august 2018. Se aproba cu 12 voturi “pentru”.

 

Se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi.

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOAMNEI CREMENE MARINELA-NICOLETA

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 12 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 32.

 

Dl. consilier Jorj Ioan cere permisiunea sa se retraga din cadrul sedintei. Presedintele de sedinta aproba cererea.

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI/DOAMNEI ______________________________

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Se da o pauza de 5 minute, necesara analizarii de catre comisia de validare a dosarului supleantului din partea PSD. Membri comisiei de validare se retrag. Comisia revine si se da citire procesului verbal, prin care se constata valid dosarul primului supleant pe listele PSD – dl. Chereches Radu-Dan.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 11 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot “împotrivă”, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 33.

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA DOMNULUI/DOAMNEI ______________________ CONSILIER LOCAL ÎN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂŞEIU

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Dl. consilier Chereches Radu este invitat sa depuna juramantul in vederea numirii in functia de consilier. Secretarul comunei da citire juramantului, dl. Chereches depune juramantul si semneaza actul.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 11 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 34.

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A STRATEGIEI DE TARIFARE (PLANUL ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR LA APA ȘI CANALIZARE IN PERIOADA 2017-2023) SI A COFINANTARII PROIECTULUI ”PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN JUDEȚELE CLUJ ȘI SALAJ,  IN PERIOADA 2014-2020”

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 11 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi 1 vot împotrivă” – dl. Pura Adrian-Voicu, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 35.

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA COTEI DE CARBURANŢI PENTRU MICROBUZUL ŞCOLAR

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 12 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 36.

 

6. DIVERSE

……………………………………….

 

Nu mai sunt alte intrebari, propuneri sau interpelari. Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                    Secretar,