Sedinta ordinara 08.08.2018

10 August 2018

P R O C E S   V E R B A L

al sedintei ordinare a C.L. Caseiu pe luna august 2018

 

 

Încheiat azi 08.08.2018.

Consiliul local se intruneste in sedinta in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, conform Dispozitiei primarului nr. 243/02.08.2018.

La sedinta sunt prezenti : 12 din 13 consilieri locali, absenteaza motivat dl. Urean Petru, dl. primar Boldor Silviu, secretarul comunei, 3 din 3 delegaţi săteşti. Invitat dr. Trimbitas Marcel, medic veterinar.

In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, sedinta este legal constituita.

Şedinţa publică este condusă de domnul viceprimar, Pura Adrian-Voicu.

In continuare se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei.

 

ORDINE DE ZI

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI, A STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII ACTIVITĂŢII DE COLECTARE ŞI TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEŢUL CLUJ ŞI A REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL JUDEŢULUI CLUJ

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HOTĂRÂRII C.L. CĂŞEIU NR. 21/2017

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

4. DIVERSE

 

In conformitate cu prevederile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, ordinea de zi se aproba cu 12 voturi “pentru”.

Inainte de a se trece la ordinea de zi, se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei ordinare din luna iulie 2018. Se aproba cu 12 voturi “pentru”.

 

Inainte de a se trece la ordinea de zi se da cuvantul d-lui Trimbitas, medic veterinar in com. Caseiu.

……….

Se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi.

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI, A STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII ACTIVITĂŢII DE COLECTARE ŞI TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEŢUL CLUJ ŞI A REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL JUDEŢULUI CLUJ

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 12 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 29.

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HOTĂRÂRII C.L. CĂŞEIU NR. 21/2017

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Dl. consilier Baias Marinel propune modificarea coeficientilor din grilele prezentate la postul de muncitor necalificat. Propune acordarea unui coeficient de 1,3 pentru postul de muncitor necalificat gr. I si 1,2 pentru postul de muncitor necalificat gr. II. Dl. viceprimar propune pastrarea coeficientilor din proiectul initial, respectiv 1,2 pt. muncitor necalificat gradul I si 1,1 pt. muncitor necalificat gr. II.

Se voteaza propunerile prin procedura de vot deschis. Rezultatul votului :

a) pt. coeficient 1,2 – muncitor necalificat gr. I si 1,1 - muncitor necalificat gr. II : 2 voturi “pentruşi 10 voturi împotrivă ;

b) pt. coeficient 1,3  muncitor necalificat gr. I si 1,2 - muncitor necalificat gr. II : 10 voturi “pentruşi 2 voturi împotrivă .

Dl. consilier Baias Marinel propune si modificarea coeficientilor la toate gradele pentru postul de muncitor calificat, respectiv 1,5 - gradul I, 1,4 - gradul II, 1,3 – gradul III si 1,2 – gradul IV.

Se voteaza propunerile prin procedura de vot deschis. Rezultatul votului : 12 voturi “pentruşi niciun vot împotrivă .

Proiectul de hotarare supus votului, inclusiv amendamentele propuse, este aprobat cu 12 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot “împotrivă”, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 30.

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 12 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 31.

 

4. DIVERSE

……………………………………….

 

Nu mai sunt alte intrebari, propuneri sau interpelari. Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                    Secretar,