Sedinta ordinara 06.02.2018

14 February 2018
P R O C E S   V E R B A L
al sedintei ordinare a C.L. Caseiu pe luna februarie 2018

Încheiat azi 06.02.2018. 
Consiliul local se intruneste in sedinta in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, conform Dispozitiei primarului nr. 83/01.02.2018.
La sedinta sunt prezenti : 13 din 13 consilieri locali, dl. primar Boldor Silviu, secretarul comunei, 3 din 3 delegaţi săteşti.  
In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, sedinta este legal constituita.
Şedinţa publică este condusă de domnul consilier Grosan Cristian.
In continuare se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei.

ORDINE DE ZI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CĂŞEIU PE ANUL 2018
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII ACORDULUI DE REABILITARE ŞI UTILIZARE DRUMURI CU S.C. BET STAF S.R.L. 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
4. DIVERSE

In conformitate cu prevederile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, ordinea de zi se aproba cu 13 voturi “pentru”.
Inainte de a se trece la ordinea de zi, se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei ordinare din luna ianuarie 2018. Se aproba cu 13 voturi “pentru”.

Se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi.

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CĂŞEIU PE ANUL 2018
Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.
…………………………………
Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.
Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 11 voturi “pentru”, 2 abţineri : d-nii Grosan Cristian si Jorj Ioan şi niciun vot “împotrivă”, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 7.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII ACORDULUI DE REABILITARE ŞI UTILIZARE DRUMURI CU S.C. BET STAF S.R.L.
Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.
Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.
Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 11 voturi “pentru”, 1 abţinere – dl. Vaida Cornel şi 1 vot “împotrivă” – dl. Baias Marinel, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 8.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ
Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.
Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.
Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot “împotrivă”, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 9.

4. DIVERSE
…………………………………
  
Nu mai sunt alte intrebari, propuneri sau interpelari. Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                Secretar,