Sedinta extraordinara 08.01.2018

14 February 2018
P R O C E S   V E R B A L
al sedintei extraordinare a C.L. Caseiu pe luna ianuarie 2018

Încheiat azi 08.01.2018. 
Consiliul local se intruneste in sedinta in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, conform Dispozitiei primarului nr. 2/04.01.2018.
La sedinta sunt prezenti : 11 din 13 consilieri locali, dl. primar Boldor Silviu, secretarul comunei. Absentează motivati d-nii consilieri Baias Marinel si Bujor Marin Viorel. 
In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, sedinta este legal constituita.
Şedinţa publică este condusă de domnul consilier Grosan Cristian.
In continuare se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei.

ORDINE DE ZI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CĂŞEIU A DEFICITULUI SECŢIUNII DE DEZVOLTARE

In conformitate cu prevederile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, ordinea de zi se aproba cu 11 voturi “pentru”.

Se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi.

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CĂŞEIU A DEFICITULUI SECŢIUNII DE DEZVOLTARE
Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.
Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.
Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 11 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot “împotrivă”, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 1.


Nu mai sunt alte intrebari, propuneri sau interpelari. Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei extraordinare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                        Secretar, 

Fișiere atașate