Sedinta de indata 26.09.2018

28 September 2018

P R O C E S   V E R B A L

al sedintei de indata a C.L. Caseiu pe luna septembrie 2018

 

 

 

Încheiat azi 26.09.2018.

Consiliul local se intruneste in sedinta in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, conform Dispozitiei primarului nr. 278/25.09.2018.

La sedinta sunt prezenti : 12 din 13 consilieri locali, dl. primar Boldor Silviu, secretarul comunei. Absenteaza motivat dl. consilier Drulea Ioan.

In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, sedinta este legal constituita.

Şedinţa publică este condusă de domnul consilier Prundus Calin.

In continuare se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei.

 

ORDINE DE ZI

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICARE BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018

 

In conformitate cu prevederile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, ordinea de zi se aproba cu 12 voturi “pentru”.

 

Se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi.

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICARE BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 12 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 37.

 

2. DIVERSE

……………………………………….

 

Nu mai sunt alte intrebari, propuneri sau interpelari. Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei de indata.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                    Secretar, 

Fișiere atașate